Polityka prywatności

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

  1. Informacje o Administratorze: Administratorem Państwa danych osobowych jest Exeltis Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szamockiej 8 (01-748 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000247718, REGON: 140341675, NIP: 526-29-02-002, kapitał zakładowy: 3 884 000,00 PLN.
  2. Cel przetwarzania danych osobowych: Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu obsługi Państwa zapytania, w tym kontaktu z Państwem w celu udzielenia odpowiedzi.
  3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnieniu odpowiedniej obsługi Państwa zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W przypadku podania przez Państwa danych wrażliwych, w tym danych dotyczących zdrowia, będą one przetwarzane na podstawie Państwa dobrowolnej zgody (art. 9 ust. 2 lit. a RODO).
  4. Okres przechowywania danych osobowych: Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których dane są przetwarzane bądź do czasu wniesienia sprzeciwu lub do czasu wycofania zgody (jeśli była udzielona) – w zależności które ze zdarzeń wystąpi wcześniej. Po upływie tego okresu dane osobowe będą przechowywanie przez okres 10 lat od upływu daty zgłoszenia przez Państwa zdarzenia.
  5. Wymóg podania danych osobowych: Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych takich jak imię, nazwisko, adres e-mail może skutkować brakiem możliwości przesłania zapytania oraz zwrotnego skontaktowania się z Państwem. W przypadku niepodania innych danych osobowych Administrator nie uwzględni ich przy procesie obsługi Państwa zapytania.
  6. Dobrowolność zgody: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna. Nie mają Państwo obowiązku jej udzielenia. Brak wyrażenia zgody oznacza brak możliwości przetwarzania Państwa danych wrażliwych, w tym może skutkować nieudzieleniem odpowiedzi na Państwa pytanie.
  7. Prawo do wycofania zgody: Przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  8. Odbiorcy danych osobowych: Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, w tym usługi wsparcia technicznego i administracyjnego. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Podstawą takiego przekazania może być decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony lub zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń prawnych, którymi są w szczególności standardowe klauzule umowne, zatwierdzone przez Komisję Europejską. W razie niewydania przez Komisję Europejską decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony lub braku zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń prawnych, Dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego na podstawie jednej z przesłanek wymienionych w art. 49 ust. 1 RODO. Mają Państwo prawo do uzyskania kopii danych osobowych oraz uzyskania informacji o miejscu udostępnienia danych przekazywanych do państw trzecich.
  9. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: Mają Państwo prawo żądania dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania ich ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, żądania przeniesienia Państwa danych osobowych.
  10. Prawo do skargi: Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora.